Regulamin sklepu internetowego https://studenci.akademiawp.pl/

Data publikacji: 15.06.2017
Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego
https://studenci.akademiawp.pl/ realizuje: e-kreatywnie Marek Aleszczyk, ul. Dunikowskiego 3/36, 44-100 Gliwice, NIP 755-181-85-85
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@akademiawp.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
3) Operator Płatności – serwis tpay.com, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości),
4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://studenci.akademiawp.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/
5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://studenci.akademiawp.pl/,
6) Sprzedawca – e-kreatywnie Marek Aleszczyk, ul. Dunikowskiego 3/36, 44-100 Gliwice, NIP 755-181-85-85.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów materialnych i produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.
8. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą:
1) umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.
2) umowy o dostarczenie produktów materialnych dostęnych w Sklepie.
2. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
3. Usługa świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub produktów materialnych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty materialne i elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu materialnego lub elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”,
2) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
3) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
5) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się:
1) umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów
elektronicznych,
2) umowę o dostarczenie produktów materialnych.
4. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Dostawa

1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego lub kodu dostępu do produktu. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
2. Dostawa kupionego produktu materialnego odbywa się w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
3. Produkty materialne wysyłane są przez e-kreatywnie Marek Aleszczyk, ul. Dunikowskiego 3/36, 44-100 Gliwice, NIP 755-181-85-85.
4. Dostawa produktów materialnych ma miejsce z reguły w terminach:
1) Pocztex Kurier 48 – w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu
nadania paczki.
5. Jeżeli Kupujący powziął podejrzenie, że paczka z produktem materialnym była otwierana bądź widać uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu, należy spisać z kurierem protokół szkody, a następnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.
6. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://studenci.akademiawp.pl/formularz-odstapienia/ jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem
https://studenci.akademiawp.pl/reklamacja/ jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://studenci.akademiawp.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

 

Polityka prywatności i plików cookies 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego https://studenci.akademiawp.pl/ przez e-kreatywnie Marek Aleszczyk, ul. Dunikowskiego 3/36, 44-100 Gliwice, NIP 755-181-85-85

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Administrator – e-kreatywnie Marek Aleszczyk, ul. Dunikowskiego 3/36, 44-100 Gliwice, NIP 755-181-85-85,

2)    Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://studenci.akademiawp.pl/,

3)    Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Sklepu.

§ 2

Dane osobowe

1.    Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zamówienia lub formularz zapisu na newsletter.

2.    Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3.    Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach zgłoszonych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4.    Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie produktów materialnych lub wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem Sklepu.

5.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie produktów materialnych lub treści cyfrowych.

6.    Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter.

7.    Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

8.    Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1)    ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2)    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

3)    rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

9.    Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 8 powyżej, w tym w szczególności do:

1)    wglądu do swoich danych osobowych,

2)    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 3

Pliki cookies

1.    Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.    Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3.    Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

4.    Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Logi serwera

1.    Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.

2.    Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.    Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.    Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.